Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Lier Kommunestyre skal på sitt møte 4.4 06 avgi uttalelse om Statens Vegvesens planprogram for Hovedvegsystem i Ytre Lier. Dette er tilknytningsforbindelsen mellom RV 23 (Oslofjordforbindelsen ) og E.18 som ulykkeligvis har funnet sin veg gjennom Ytre Lier. Det finnes nå 3 hovedalternativer til nærmere konsekvensutredning og prosjektering:

1.Tunnel Dagslet-Linnes og langs eksisterende trase Linnes - Amtmannssvingen og til Brakerøya. Altså ny 4 felts motorveg på tvers i Lier i tillegg til dagens E-18 på langs. 

2. Som 1, men med kontakt til E-18 med ny veg opp til Kjellstad-området (”Salatalternativet”) 

3. Miljøtunnel direkte fra Dagslet til Viker og E-18. 

 Det er viktig å presisere at Lier Kommunestyre nå ikke skal beslutte valg av trasealternativ, men si vår mening om hvilke utredningsprogram som skal fortsettes videre. 

De omkringliggende Kommuner og innbyggere har tidligere i sine uttalelser om traseløsninger for RV 23 lett  sett Lier som et område man fortest mulig skal komme seg igjennom, på sin ferd i gjennomgangstrafikken fra A til B. ”Bygg veien billigst og raskets mulig, glem bolig- og naturmiljø og konsekvenser for dem som bor der”, er ofte gjennomgangsmelodien.. Godt boligmiljø skal forbeholdes de mer resurssterke langs den nye Drammen-elva, på nye Engersand, eller byggefelt i Røyken  Dessverre er de innkomne høringsforslag fra privatpersoner og noen organisasjoner også ved denne korsveg blitt preget av denne holdningen til sine naboer. Da er det heldigvis denne gang bedre stilt med våre nabokommuner, Fylket og Sykehuset Buskerud. Vi registrerer med glede at både Drammen Kommune, Røyken Kommune og Buskerud Fylkeskommune ikke ønsker annet enn en åpen utredning av alle forhold  omkring de 3 hovedalternativ for å få facts på bordet. 

 I enkelte næringslivskretser og i partiet Lier Høyre er det imidlertid fortsatt fokus på de omkringliggende eiendomsarealer og dagens trase (alternativ 1). Ny motorveg på tvers i nedre Lier kan øke markedsverdien på mange eiendommer . Fra visse kretser i næringslivet har Lier Kommune tidligere  mottatt trusler om rettsak hvis støyvoller langs E-18  hindrer utsikten fra vegen til omkringliggende butikk-skilt, så her er  hensynet til beboere vanligvis en ikke-sak.  Jordbruksområder som blir ubrukelige etter en vegutbygning må øyeblikkelig legges ut til bruk som næringsareal, uttalte Lier Næringsråd ved siste RV 23 korsveg i Mars 2005. Vi forventer stort press fra denne kanten for å skaffe nye utbygningsarealer i ly av ny motorvegløsning.  Grorud-dal visjonene er sterkt levende her i gården, og lokale Høyre-folk lar stadig høre fra seg i Drammens Tidende. 

 Lier Kommune må legge disse innfallsvinkler helt til side i sin behandling og høringsuttalelse til Statens Vegvesen . Vårt fokus har to hovedelementer: For det første sikre at Lier Kommune får en vegløsning som miljøet og de som bor i kommunen kan leve med de neste generasjoner. Vi bygger ikke noen ny veg for de neste 20 år, vi bygger den for de neste 100 år og generasjonene som kommer etter oss. Da må vi skue langt utover trafikkprognosene for 2020 og de tall som Statens Vegvesen her legger frem. Her forutsettes at det vil gå nærmere 27.000 biler Amtmannssvingen-Linnes i 2020, mot 14.000 i dag.  Men hva skjer i 2040? 40.000 biler? 50.000?  For alle som kan se og er opptatt av å tenke lengre enn den umiddelbare fremtid vil dette være rene katastrofescenario for Linneslia, Gullaug, Lierstranda, Frydenlund  og Nøste områdene. Her vil to-etasjers trafikkmaskin- kryss og et helt nytt støybilde forandre og ødelegge disse områdene for all fremtid. Beboerforeninger, Naturvernforbundet , Jordbrukets organisasjoner , friluftsråd og private har i sitt tidligere samarbeidsprosjekt med Lier Kommune for utredning av dette i  2004-2005 , klart sagt ifra at disse alternativ gir en utvikling som ikke er ønsket for Ytre Lier.  Derfor ba Lier Kommune ved Kommunestyrevedtak 26.4 2005 at en lang miljøtunnel Dagslet-Viker må settes på dagsordenen. 

Derfor er det vårt syn på hvordan Ytre Lier skal bygges ut for fremtiden som styrer vårt syn på vegløsningene i distriktet, og ikke omvendt.  Her blir det klart at kun miljøvennlige løsninger må være akseptable for Liersamfunnet for de neste generasjoner

Neste hovedelement er hensynet til en maksimal, sikker og effektiv trafikk-avvikling iht den utbygging vi ønsker for områdene.. I lys av fremtidig sykehus på Gullaug og dagens uholdbare trafikksituasjon ønsker vi  fortrinnsvis en løsning  som SKILLER UT den store gjennomgangs- og tungtrafikken i dette  bolig og naturområdet og hurtigst mulig får denne inn på hovedferdselsåren E-18. Statens Vegvesen har altså lansert 3 hovedløsninger i sitt prosjektopplegg. Vegvesenet har gjort en god jobb, og lansert nye ideer. Vi bør fra Lier Kommune legge vekt på å oppmuntre de løsninger som representer miljøvennlige  fremtidsløsninger i Ytre Lier, uansett alternativ. Men det betyr mest sannsynlig lang tunnel fra Dagslet direkte mot E-18, retning Viker. Ved valg av Viker-kryss  finnes muligheter for en kryss-løsning ved Kjellstad og nedgravd kulvertløsninger for stikkveien fra tunnelen til E-18. Sydlig innslagspunkt for tunnel (Dagslet) bør velges ut fra tilsvarende miljøhensyn slik at åpen veg i dagens tur-og jordbruksområde unngås.

Prisen for nye løsninger må sees i lys av at også dagens vegtraseer ved en utbygging skal ha en miljøvennlig utforming. Da blir de 1,7 milliarder som hittil er antydet for alternativene 1-2 (løsninger i dagen)  bare en begynnelse. Skal man f.eks legge vegen under jernbanen ved Amtmannssvingen, vil dette koste ca 1 milliard ekstra. Av miljøvennlige løsninger kan det allerede nå synes som om en Dagslet-Viker variant blir det billigste. 

Statens Vegvesen må så få ro til å utarbeide de beste miljøløsninger for den nye hovedferdselsåren i distriktet. Og Lier Kommunestyre bør følge opp sine føringer fra vedtak om saken i 2005 i sin høringsuttalelse senere i vår. Om det diskusjonen dreier seg om, og intet annet. 

Lier Kommune bør be Statens Vegvesen konsentrere seg om 2 hovedløsninger: Alternativ 2 betyr en ytterligere motorvegbelastning på tvers i Lierdalen og må unngås. Tilbake står en miljøvennlig utgave at alternativ 1 langs eksisterende trase ( hvis slik miljøvennlighet finnes her) og en lang tunnel Dagslet-Viker , men uten åpne løsninger mot Dauerud-dalen og fra Dagslet.

Illustrasjoner for de forskjellige alternativ finnes på denne linken.

Arbeiderpartiet Trafikk

Flere saker fra arkivet

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Lierdagene: Fire uker igjen

Årets arrangement blir vesentlig mer miljøvennlig enn de tidligere.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Ny tunnel mellom Lier og Oslo S?

Norconsult, et av selskapene som jobber med fremtidsfantasiene om høyhastighetstog i Norge, er kommet til at en helt ny tunnel fra Lier til Oslo S er en forutsetning, skriver Teknisk Ukeblad.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?