Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c600fb1262abd074e442ec4882982032

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Lier Kommunestyre skal på sitt møte 4.4 06 avgi uttalelse om Statens Vegvesens planprogram for Hovedvegsystem i Ytre Lier. Dette er tilknytningsforbindelsen mellom RV 23 (Oslofjordforbindelsen ) og E.18 som ulykkeligvis har funnet sin veg gjennom Ytre Lier. Det finnes nå 3 hovedalternativer til nærmere konsekvensutredning og prosjektering:

1.Tunnel Dagslet-Linnes og langs eksisterende trase Linnes - Amtmannssvingen og til Brakerøya. Altså ny 4 felts motorveg på tvers i Lier i tillegg til dagens E-18 på langs. 

2. Som 1, men med kontakt til E-18 med ny veg opp til Kjellstad-området (”Salatalternativet”) 

3. Miljøtunnel direkte fra Dagslet til Viker og E-18. 

 Det er viktig å presisere at Lier Kommunestyre nå ikke skal beslutte valg av trasealternativ, men si vår mening om hvilke utredningsprogram som skal fortsettes videre. 

De omkringliggende Kommuner og innbyggere har tidligere i sine uttalelser om traseløsninger for RV 23 lett  sett Lier som et område man fortest mulig skal komme seg igjennom, på sin ferd i gjennomgangstrafikken fra A til B. ”Bygg veien billigst og raskets mulig, glem bolig- og naturmiljø og konsekvenser for dem som bor der”, er ofte gjennomgangsmelodien.. Godt boligmiljø skal forbeholdes de mer resurssterke langs den nye Drammen-elva, på nye Engersand, eller byggefelt i Røyken  Dessverre er de innkomne høringsforslag fra privatpersoner og noen organisasjoner også ved denne korsveg blitt preget av denne holdningen til sine naboer. Da er det heldigvis denne gang bedre stilt med våre nabokommuner, Fylket og Sykehuset Buskerud. Vi registrerer med glede at både Drammen Kommune, Røyken Kommune og Buskerud Fylkeskommune ikke ønsker annet enn en åpen utredning av alle forhold  omkring de 3 hovedalternativ for å få facts på bordet. 

 I enkelte næringslivskretser og i partiet Lier Høyre er det imidlertid fortsatt fokus på de omkringliggende eiendomsarealer og dagens trase (alternativ 1). Ny motorveg på tvers i nedre Lier kan øke markedsverdien på mange eiendommer . Fra visse kretser i næringslivet har Lier Kommune tidligere  mottatt trusler om rettsak hvis støyvoller langs E-18  hindrer utsikten fra vegen til omkringliggende butikk-skilt, så her er  hensynet til beboere vanligvis en ikke-sak.  Jordbruksområder som blir ubrukelige etter en vegutbygning må øyeblikkelig legges ut til bruk som næringsareal, uttalte Lier Næringsråd ved siste RV 23 korsveg i Mars 2005. Vi forventer stort press fra denne kanten for å skaffe nye utbygningsarealer i ly av ny motorvegløsning.  Grorud-dal visjonene er sterkt levende her i gården, og lokale Høyre-folk lar stadig høre fra seg i Drammens Tidende. 

 Lier Kommune må legge disse innfallsvinkler helt til side i sin behandling og høringsuttalelse til Statens Vegvesen . Vårt fokus har to hovedelementer: For det første sikre at Lier Kommune får en vegløsning som miljøet og de som bor i kommunen kan leve med de neste generasjoner. Vi bygger ikke noen ny veg for de neste 20 år, vi bygger den for de neste 100 år og generasjonene som kommer etter oss. Da må vi skue langt utover trafikkprognosene for 2020 og de tall som Statens Vegvesen her legger frem. Her forutsettes at det vil gå nærmere 27.000 biler Amtmannssvingen-Linnes i 2020, mot 14.000 i dag.  Men hva skjer i 2040? 40.000 biler? 50.000?  For alle som kan se og er opptatt av å tenke lengre enn den umiddelbare fremtid vil dette være rene katastrofescenario for Linneslia, Gullaug, Lierstranda, Frydenlund  og Nøste områdene. Her vil to-etasjers trafikkmaskin- kryss og et helt nytt støybilde forandre og ødelegge disse områdene for all fremtid. Beboerforeninger, Naturvernforbundet , Jordbrukets organisasjoner , friluftsråd og private har i sitt tidligere samarbeidsprosjekt med Lier Kommune for utredning av dette i  2004-2005 , klart sagt ifra at disse alternativ gir en utvikling som ikke er ønsket for Ytre Lier.  Derfor ba Lier Kommune ved Kommunestyrevedtak 26.4 2005 at en lang miljøtunnel Dagslet-Viker må settes på dagsordenen. 

Derfor er det vårt syn på hvordan Ytre Lier skal bygges ut for fremtiden som styrer vårt syn på vegløsningene i distriktet, og ikke omvendt.  Her blir det klart at kun miljøvennlige løsninger må være akseptable for Liersamfunnet for de neste generasjoner

Neste hovedelement er hensynet til en maksimal, sikker og effektiv trafikk-avvikling iht den utbygging vi ønsker for områdene.. I lys av fremtidig sykehus på Gullaug og dagens uholdbare trafikksituasjon ønsker vi  fortrinnsvis en løsning  som SKILLER UT den store gjennomgangs- og tungtrafikken i dette  bolig og naturområdet og hurtigst mulig får denne inn på hovedferdselsåren E-18. Statens Vegvesen har altså lansert 3 hovedløsninger i sitt prosjektopplegg. Vegvesenet har gjort en god jobb, og lansert nye ideer. Vi bør fra Lier Kommune legge vekt på å oppmuntre de løsninger som representer miljøvennlige  fremtidsløsninger i Ytre Lier, uansett alternativ. Men det betyr mest sannsynlig lang tunnel fra Dagslet direkte mot E-18, retning Viker. Ved valg av Viker-kryss  finnes muligheter for en kryss-løsning ved Kjellstad og nedgravd kulvertløsninger for stikkveien fra tunnelen til E-18. Sydlig innslagspunkt for tunnel (Dagslet) bør velges ut fra tilsvarende miljøhensyn slik at åpen veg i dagens tur-og jordbruksområde unngås.

Prisen for nye løsninger må sees i lys av at også dagens vegtraseer ved en utbygging skal ha en miljøvennlig utforming. Da blir de 1,7 milliarder som hittil er antydet for alternativene 1-2 (løsninger i dagen)  bare en begynnelse. Skal man f.eks legge vegen under jernbanen ved Amtmannssvingen, vil dette koste ca 1 milliard ekstra. Av miljøvennlige løsninger kan det allerede nå synes som om en Dagslet-Viker variant blir det billigste. 

Statens Vegvesen må så få ro til å utarbeide de beste miljøløsninger for den nye hovedferdselsåren i distriktet. Og Lier Kommunestyre bør følge opp sine føringer fra vedtak om saken i 2005 i sin høringsuttalelse senere i vår. Om det diskusjonen dreier seg om, og intet annet. 

Lier Kommune bør be Statens Vegvesen konsentrere seg om 2 hovedløsninger: Alternativ 2 betyr en ytterligere motorvegbelastning på tvers i Lierdalen og må unngås. Tilbake står en miljøvennlig utgave at alternativ 1 langs eksisterende trase ( hvis slik miljøvennlighet finnes her) og en lang tunnel Dagslet-Viker , men uten åpne løsninger mot Dauerud-dalen og fra Dagslet.

Illustrasjoner for de forskjellige alternativ finnes på denne linken.

Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode