Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

I en svært engasjert tale tok den tidligere Drammens-ordføreren fatt i temaene kvinnesolidaritet og menneskerettigheter.

Christoffersen minnet om FN Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 10. desember 1948 som understreker følgende: - Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.(Art 2)
To år etter kom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, over samme lest og på samme bakgrunn - annen verdenskrig. Aldri mer.

- Menneskerettighetene bygger på forutsetningen om at ethvert individ har noen grunnleggende moralske og juridiske rettigheter staten ikke kan krenke. I prinsippet gjelder de alle. Virkeligheten er annerledes. Årets 1. mai-innsamling går til Palestinas flyktninger. Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som menneskerettighetserklæringen selv. Det tjener verken Vesten eller Israel til ære. Ei heller araberlandene som lar palestinerne bo der som flyktninger, men isolert i leire, uten framtid, sa hun.

I februar var hun i flyktningleiren Shatila i Libanon. - Forholdene palestinerne der lever under, er helt forferdelige, fortalte hun. - Og vi husker massakrene i Sabra og Shatila i Beirut i 1982. Ikke engang der, under FN-beskyttelse, var de trygge. Vi møtte både myndigheter og Hizbollah. Argumentet for total eksklusjon fra samfunnet, var at palestinerne jo skulle tilbake. En dårlig unnskyldning, det må jo være i hele verdens interesse at palestinerne er godt utdannede, har variert yrkesutdanning og god helse, slik at de raskt kan etablere samfunn og styre seg sjøl, når de endelig får vende tilbake. Den bør skje snart. 62 år er nok.

Voldtekt som våpen
- Menneskerettigheter til tross, har krigenes brutalitet bare blitt verre. Flere sivile enn soldater rammes. Kvinner og barn rammes hardest av alle, poengterte Christoffersen.

Hun siterte Nora Ingdal i ”Verdensmagasinet 2008” om voldtekt som våpen. - Hadde de bare drept meg .... Da hadde jeg sluppet å leve med skammen og skylden resten av livet.
Ordene stammer fra ei ung jente i Kongo. Hun var 15 år og på vei hjem fra skolen. Fem soldater tok henne. Hun ble voldtatt av alle. Da de var ferdig, slengte de henne bare fra seg.

I følge Christoffersen anslår FN at mange hundre tusen er blitt utsatt for det samme.
I Breaking the Wall of Silence: The Voices of Raped Bosnia, forteller Seada Vranic om bosnisk-muslimske kvinner som ble ofre for serbiske soldaters brutalitet, fanget og mishandlet i månedsvis i rene voldtektsleire. Voldtekt og tvungne graviditeter var en del av den offisielle krigsstrategien. 60 000 voldtekter er anslått. Bare 21 er straffet.

- Men fenomenet er ikke av ny dato, fremholdt Christoffersen. - I de siste dagene av 2. verdenskrig rundt 100 000 tyske kvinner - voldtatt av russiske styrker. Før det voldtok tyske soldater i Øst-Europa. Amerikanske soldater voldtok i Europa, seinere i Korea, Vietnam. Passer det ikke inn i det sort-hvitt-bildet som ofte tegnes av 2. verdenskrig? Er det fordi krigshistorien er skrevet av menn?

- I Genevekonvensjonene ble voldtekt opprinnelig sett på som `usømmelig angrep´ og `utuktig handling´, som skadet kvinnens stolthet, kyskhet, integritet og rykte mer enn det skadet hennes kropp. Det var ikke en forbrytelse på linje med drap, tortur og andre voldshandlinger. Voldtekten ble ufarliggjort. Hanna Olsen Bodberg har i sin masteroppgave (2008), beskrevet hvordan menn med makt og posisjoner, utformet de første erklæringene om menneskerettighetene. Det var først med kvinnenes inntog i de samme maktposisjonene at også voldtekt ble en alvorlig krigsforbrytelse. Et tydelig tegn på at kvinnesolidaritet i mange tilfeller er helt avgjørende når det gjelder å sikre kvinners rettigheter.

Kvinnesolidaritet
- Noen av de kvinnene dette gjelder, bor i Norge, fastslår Chistoffersen. - De har kommet som asylsøkere eller kvoteflyktninger. Etter menneskerettighetene har de krav på beskyttelse i Norge. Hva er beskyttelse? Er det bare fravær av det som truet liv og helse? Eller betyr det noe mer? Kvinnesolidaritet betyr i hvert fall mer enn det.

Så vi får spørre oss: Hvordan har vi tatt i mot dem her? Med kvinnesolidaritet? Før vi svarer på det, kan vi kanskje trekke inn innvandrerkvinner i sin helhet, for flyktningene og asylsøkerne er egentlig ikke så mange av Norges befolkning. Det bare virker sånn, gjennom det bildet som tegnes i media, eller som forsøkes tegnet av Fremskrittspartiet. I Norge er vi litt over 4 mill innfødte, i tillegg 552 000 innvandrere fra 215 forskjellige land. 151 000 er flyktninger.

De store innvandrergruppene til Norge, er arbeidsinnvandrere og personer som kommer på familiegjenforening. Jeg har lyst til å nevne en episode fra Co-No, tidligere betydelig kvinnearbeidsplass i Lier. Produserte iskjeks. Min faste sommerjobb i alle årene jeg gikk på skole. En stor del av arbeidsstokken besto av indiske kvinner. På ett av nattskiftene sto jeg sammen med en av de indiske damene. Hun sukket plutselig og så sa hun: Jeg skulle ønske jeg var norsk, dere har det så fritt. I et av verdens mest likestilte land, så hun en enorm kontrast til den kulturen hun selv kom fra. Nå var hun en del av den norske, eller kanskje ikke en del av den, likevel? Var det ingen som hadde invitert henne inn i det nye fellesskapet? Det kvinnefellesskapet vi i arbeiderbevegelsen har vært gode til å dyrke og bruke politisk for å sikre kvinners rettigheter? Dette var 30 år siden. Det er vel annerledes nå, nå som vi snart kan feire 50 årsjubileum for de første arbeidsinnvandrerne til fabrikkene langs Drammenselva?

Store kjønnsforskjeller
- Hvordan har de det egentlig her? spurte Christoffersen. - Spørsmålet ble ganske nylig stilt og besvart av Statistisk Sentralbyrå i en undersøkelse: ”Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land”.
Bosnia-Hercegovina, Chile, Irak, Iran, Pakistan, Serbia-Montenegro, Somalia, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam.

Undersøkelsen viste store kjønnsforskjeller: Menn har mer yrkeserfaring og utdanning fra hjemlandet, er i større grad sysselsatt i Norge, har bedre norskferdigheter, gjør mindre husarbeid, er mindre ensomme og har flere norske venner.

Norskkunnskaper og yrkesdeltakelse
Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn vurderte sine norskkunnskaper som dårlige eller svært dårlige. Noe av det som ga aller størst grunn til ettertanke, var at forskjellene var aller størst blant noen av dem som har vært her lenge – tyrkisk og pakistansk bakgrunn. Vi vet dessuten at blant pakistanske kvinner i Norge, er bare 3 av 10 i arbeid, og andelen øker ikke med økt botid, slik det gjør for de aller fleste andre.

Undersøkelsen til SSB viste at kvinner fra Chile, Iran og Bosnia-Hercegovina var relativt likestilte, mens de største kjønnsforskjellene fantes mellom menn og kvinner fra
Pakistan, Irak, Somalia, Tyrkia, Serbia og Montenegro. Store forskjeller i kompetanse fra hjemlandet slo ut i store forskjeller i yrkesdeltakelse i Norge. En av forklaringene som ble gitt, var at disse kvinnene gjerne holder sterkere fast ved sin religiøse tilhørighet som muslimer. Varsku? I så fall til hvem? Muslimske menn, muslimske religiøse ledere? Opplagt, men hva med oss selv - vår egen kvinnebevegelse? Våre Rød-grønne partier? Hva har vi gjort for å involvere, støtte, tilby et fellesskap? Det er et spørsmål vi må diskutere skikkelig.

Vi vet bedre enn de fleste, at likestillingen i Norge er kjempet fram av kvinnene selv. Det er godt å være kvinne i Norge, selv om mye gjenstår. Etter hundre års kvinnekamp, mot kvinneundertrykkende holdninger innen familien, i samfunnet, og kirken, ikke minst, fikk vi likestillingsloven. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse tok den fighten. Vi godtok verken tradisjoner, normer, kulturarv eller en statsreligion som forkynte kvinners underkastelse. Vi vant. Vi fikk beskyttelse i lovverket. Var den likestillingen bare for etnisk norske? selvfølgelig ikke, sier vi, men hva med praksis?

Solidaritet med innvandrerkvinnene
Amal Aden: ABC i integrering – 111 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet:
”Jeg skulle ønske at de (kvinnesakskvinnene) kunne være mer aktive når det gjelder innvandrerkvinner. (..) Kvinnesaksforkjempere (..) må ikke være redd for å bli kalt rasister når de kjemper for kvinners rettigheter.”

For det er det handler om. Kvinners rettigheter i Norge. Debatten som har gått det siste året når det gjelder ansiktsdekkende klesplagg, handler om det. De hevdes av noen å være religiøse plagg, men det fins det ikke belegg for. Da sitter vi igjen med kun det ene - et ekstremt uttrykk for kvinneundertrykking, Skal vi i toleransens navn ønske slik intoleranse og kvinneundertrykking velkommen? Fordi det ikke gjelder oss? Skal vi se en annen vei, uffe oss i det stille? Akseptere at noen blir totalt ekskludert fra samfunnet, uten muligheter for jobb og normal omgang med andre? Eller skal vi si, kom igjen, søstre, vi har gått denne løypa før. Vi skal bistå dere i den veien dere har å gå. Være der, invitere til vårt kvinnefellesskap, bistå dem som tør å bryte ut og være gode rollemodeller for andre. Gjøre dem sterke nok.

Kjønnslemlestelse
- Vi gjorde det samme, lenge, når det gjaldt tvangsekteskap, lukket øynene, lot som vi ikke visste. Jeg er stolt av Drammen som gikk foran i den kampen. Men vi vegrer oss fortsatt litt for mye når det gjelder å gå hardt til verks for å avdekke og ikke minst, forebygge kjønnslemlestelse. Obligatorisk underlivsundersøkelse er drastisk, men Buskerud Ap har tatt steget og fastslått at det er nødvendig. Vi kan ikke under dekke av menneskerettigheter akseptere slike brudd på kvinners/småjenters rettigheter. Det er to sider av samme sak. Når to prinsipper står mot hverandre, må vi velge kvinners rettigheter. Vi ville ikke sittet like rolig om det var norske jenter det gjaldt.

Christoffersen understreket at Soria Moria-erklæringen pålegger at regjeringen at Norges bistands- og utviklingssamarbeid skal være fattigdoms- og kvinnerettet. De fire hovedsatsingsområdene i handlingsplanen:

• Kvinners politiske deltakelse
• Kvinners økonomiske deltakelse
• Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
• Vold mot kvinner

Omfordeling av makt
- All likestilling betyr omfordeling av makt, ressurser og omsorgsansvar mellom menn og kvinner. Derfor blir det en trussel for noen, for mange. Den viktigste endringskraften ligger derfor i kvinners egen organisering, egen mobilisering. Norge må støtte disse endringskreftene, med internasjonale menneskerettigheter til grunn. Den norske stat kan bidra. Arbeiderpartiets kvinner har bidratt sammen med Norsk Folkehjelp, gjennom kvinner-kan kurs over store deler av verden, sa hun.

FNs verdenskonferanse om menneskerettigheter i Wien i 1993, vedtok at kvinners rettigheter er menneskerettigheter. Det var på høy tid, men et vedtak er ikke nok. Det må etterleves. Vi som tilhører den norske kvinnebevegelsen, må bidra med vårt på alle nivåer, enten det gjelder internasjonalt arbeid mot krig, fattigdom og klimakrise, det litt fjerne, dem vi ser på TV, eller det helt nære, dem som kommer til Norge for et bedre liv. Avslutte med hovedsaken i Drammens Tidende lørdag, i går: ”Jeg har en drøm”. 10 flotte, meget kompetente damer, som vil, bare vi lar dem slippe til. Det har de fortjent, og det beste av alt, vi tjener på det selv, også, avsluttet Stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Flere saker fra arkivet

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Deltakelse, mestring, innflyelse og likestilling

I samarbeid inviterer Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet Kvinner Kan fredag og lørdag, melder Aud Watnebryn (på bildet).

Høye hæler og kvinneroller

- Likestilling og kvinners rettigheter er viktig, sier jeg til min søster samtidig som jeg tar oppvasken etter middagen. Ukens petit er ved Tonje Evju.

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Ikke glem Burma

For en kort stund var Burma i medienes søkelys. Nå får vi gjøre vårt til at våre burmesiske sambygdinger skjebne ikke blir glemt og får et likegyldighetens slør over seg.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Slipp mennene til!

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Mange gode minner

- Fra jeg var 16 til jeg var 22-23 år var jeg på Utøya hver sommer.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Mer fokus på kvinnelige forfattere

Det mener forfatter Ellisiv Lindkvist som var en av gjestene under markeringen av Kvinnedagen i Lier.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Månedens blomst til Signe Eira

Tidligere leder av Lierdagskomiteen, Signe Eira, betyr svært mye for en gruppe kvinner i Lier --

Kjartan Fløgstad

Oda Kyrkjerud på Tranby skole møtte han der.

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.

Klar for sosionomstudier

Det nærmer seg seks år siden Nan Kyi Aye Shwe (29) fra Burma landet på Gardermoen med mann og to små sønner-

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Israels militæraksjon mot hjelp til Gaza

Senterpartiets utenriksfraksjon har skrevet følgende appell, og Lier Senterparti støtter denne fullt ut:

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Krig er ei det beste, men …..

Lier og Drammens bokhandlere bør sikre seg denne boken før julehandelen.

Det enkle er ikke alltid det beste...

Fremskrittspartiet er god til å peke på problemene som folk møter i hverdagen. I sin praktiske politikk, derimot, er de ikke på parti med folk flest.

En merkedag

- I dag er det 100 år siden Anna Rogstad (på bildet) møtte som den aller første kvinne på Stortinget, skriver Janicke Karin Solheim, nestleder i Norsk Kvinnesaksforbund og leder av Drammen Kvinnesaksforening.

Leter etter hjerterom

Akkurat nå sitter det om lag 250 norske tenåringer og gleder seg til å reise ut i verden som utvekslingselever.

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Null musikk for den yngre garde

Leserinnlegg av Lars Einar Johansen

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Langrennsdama nedkjempet mannsjåvinismen

- Pressefolka var stygge mot henne, sier Tor Wahl om behandlingen som søster Rakel Wahl ble utsatt for, på begynnelsen av femtitallet. Rakel fra Gullaug representerte Norge på en fremragende måte i vinterlekene i Oslo i 1952. Det ble en flott sjetteplass på 10 km, da langrenn for første gang stod på programmet.

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

Intervju med Thorvald Steen

Skrevet av Kjersti Sofie Halvorsen Løvåsdal 9. klasse Tranby skole

Hva tror bergenserne de er?

Den som fotograferer vet at et bilde kan bli ganske annerledes bare man flytter seg litt. På samme måte gir de fleste reiser et nytt syn på mer enn geografi, skriver ukens petitskribent Knut A. Andersen, som har vandret gatelangs i Bergen.

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

Asker er flyttet ned - Liungen kan få toppserieplass

I dag ble det endelig avgjort at Asker mister plassen i toppserien fotball kvinner. Dette kan åpne for Liungen som mistet plassen i fjor.

Tidenes langrenns-prestasjon for Storbritannia

Frances Lütken fra Sylling deltok i Sapporo i 72.

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Jan Kjærstad på Tranby

Oda Kyrkjerud, 10. klassing på Tranby med dypintervju av forfatteren

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Ukens petit: Malaga

På sin rundtur til steder han har et forhold til, er Knut A. Andersen denne gang innom Malaga, der han er mer opptatt av tid enn av solskinn.

Kong Carl kommer til Lierbyen

Antakelig er det lang erfaring som har gjort at Carl I. Hagen bedre enn alle andre politikere er i stand til å treffe vanlige folk hjemme

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Om å være flyktning i Norge

Ser av avisinnslag at hele folkegrupper blir satt i bås. og det er ikke bra.. Det skaper større avstand mellom folk og mindre toleranse for alt som er fremment... Vanlig fornuft sier jo at det finnes både gode og dårlige mennesker blandt oss alle..

Mennesket, det komplette mysterium

- Livet går sin gang, enten det går i kroker eller på skakke, i oppoverbakke eller nedoverbakke, skriver ukens petiskribent Gunnar Langsrud

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

Løper ikke fort nok

Under junior-VM i orientering ble det ikke topplasseringer, verken på sprinten på søndag eller langdistansen på mandag for Maren Jansson Haverstad.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

Sjakkmesteren på Heia

Aryan Tari (i midten) gleder seg over det gode klassemiljøet på skolen når han ikke er på farten for å teste sitt talent.

Burmesere i Lier

Nå er vi solidariske med burmesiske sambygdinger

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Ei jente i løypa

I helgen møtte en av våre gjesteskribenter designeren til Therese Johaugs superdrakt.

Ny i Norge

- Det er mange utfordringer forbundet med det å være ny i Norge, skriver ukens petitskribent, Siri Kitt Nævestad (på bildet) ---

Kvinnens dobbeltliv

Ukens petit av Rune Elven

Sykkeltur for vennskap i Iran

Bike for Peace Norge vil arrangere en vennskapstur på sykkel for første gang til Iran 18 september-2 oktober 2005.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Reisebrev fra Kong Filips by - del 4

Balkan er Europas urolige hjørne, hvorfor?

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Morsdag i morgen

Det er tid for blomster, til den såkalte bedre halvdelen av oss, og til de beste blant dem igjen, til mødrene

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Kvinnedagen 8. mars

I år blir det en annerledes markering i Drammen.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Hallå-pår`æ!

- Her om dagen traff jeg min venninnes sønn, forteller ukens petitskribent Tonje Evju.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.